КЛЮЧЪТ КЪМ СВОБОДНАТА ЕНЕРГИЯ ИЛИ ЕНЕРГИЯ НА ВАКУУМ-ЕТЕРА ВЪВЕДЕНИЕ И ПРИНЦИПИ(следват схеми )

ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОЛЕТА НА НА ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИЯ ВАКУУМ-ЕТЕР,
ИЛИ КЛЮЧЪТ КЪМ СВОБОДНАТА ЕНЕРГИЯ

Понеже тук не става дума за преобразувания на енергия от познатите ни в природата и ежедневието , атомна ,слънчева , водна, топлинна,вятърна и други енергии от този порядък, то сега ще поговорим за енергията на ВАКУУМ-ЕТЕРА, и как тя постоянно захранва и поддържа в съществуване градивните частици на материята - атомите. За това ще изложа някой основни-общи принципи в това направление, които могат да бъдат една добра основа за построяването на действащ генератор-преобразувател на свободната неограничена етерна енергия.
В частност ще говоря за електрическия заряд,електрическото и магнитнотополе.
Като начало ще приемем че ВАКУУМ И ЕТЕР, са едно и също, дори и разделени едно от друго да се използуват като понятия.Думата "частица" също е условна тъй като на микро-ниво , материята и етера са пространствени завихряния.
1. Етерът се състои от две съставни частици-микрообласти от основната градивна субстанция на пространството, представляващи положителен и отрицателен електрически заряд, като далеч от материални обекти те са свързани в двойки(положителен със отрицателен)или са равномерно разпределени по между си.
2. Етерните градивни частици имат спин на въртене, те са вихрови(торсионни) пространствени образувания с максимална скорост на въртене(въртящ момент)
3. Етерните частици са най-миниатурните пространствени и вихрови образувания във Вселената и са с максимална плътност(свърх-плътни).
4. Етера е свърхплътен, свърхфлуид, свърхтечлив и оказва налягане върху материята изразено в гравитация, като постоянно се стреми да я свие.
5. Материалните градивни частици на атома - електрон и протон са по големи от етерните частици и са с пропорционално по малка ъглова скорост на въртене.
6. Електрона и протона претставляват етерни частици притежаващи вътрешен електро-магнитен заряд изразен или представляващ постоянно вибриране-трептене във вътрешноста им който ги раздува до съответните им размери.
7. Свободните етерни частици притежават електромагнитен заряд и той е по малък от този на протона и електрона и е с по висока честота на трептене със свърхсветлинна скорост или моментална скорост на разпространение на трептенията във вътрешноста им, което говори че там липсва време в познатия ни смисъл.
8. Неутрона представлява свързани електрон и протон + енергия на връзката, тъй като няма реално превръщане на една частица в друга.Той е подобен на водородния атом с тази разлика че в сравнение с водорода , радиусът на орбитата по която се движи електрона е твърде малък.Известно е че масата на протона е 1836,1 електронни маси а на неутрона е 1838,6 електронни маси, или 2,5 електронни маси е енергията на връзката между електрона и протона в състава на неутрона, и тази енергия не е достатъчна да го задържи съществуващ в свободно състояние повече от 1040 секунди след което неутрона се разпада на протон, елктрон и антинеутрино.Толкова за неутрона.
9.Електрическото поле и ел.силови линии са перпедникулярно разположении на повърхноста на зарядите(протони и електрони) и те представляват поляризация на етерните частици и наслагване една над друга спрямо повърхноста на заряда и това е същноста на електрическите силови линии.Ел.силови линии са етерни циклони-вихри над частиците на материята. Ел.поле около електрона е облак от положителни етерни частици, а около протона от отрицателни етерни частици.
10. Поради едноименния ел.заряд на полето около зарядите, то етерния облак около тях е разреден(с малка плътност), но пък е с голяма концентрация на електрически заряд, така че електрическия заряд на етерната субстанция е който оказва постоянно налягане върху частицата(протон и електрон).
11. Електрическите силови линии на ел.поле около елементарните частици са които постоянно ги захравнват с енергия от ВАКУМ-ЕТЕРА така че да поддържат вечното си въртене, големина и заряд.
12. От друга страна елементарните частици електрон и протон постоянно излъчват-губят енергия във вид на електромагнитни вълни пропорционално на получената от етера посредством ел.силови линии енергия.
13. Магнитното поле и неговите силови линии са перпедникулярни на електрическото поле и ел.силови линии и всякога едното поражда другото.
14. Магнитното поле и неговите силови линии са кръгово завихряне на етерната среда вследствие на въртенето на елементарните ел.заредени частици които от своя страна въртят ел.поле и неговите силови линии.Или , магнитното и ел.магнитно поле и линии са резултат на въртенето на електрическото поле и неговите силови линии.
15. Електрическото поле и силовите му линии са начина за приемане на енергия от етера а магнитното поле и неговите силови линии са начина на излъчване на енергия в пространството.
16. Елементарните частици електрон и протон са в постоянен резонанс със етера, като по този начин получават необходимата за съществуването и въртенето си енергия.
17. Материя и етер са постоянно-неразривно свързани и взаимозависими.
18. Въртящото се електрично поле винаги има тенденцията да влиза в резонанс със вихрите на етера така че да получава допълнителен въртящ момент от тях(етера).
19. Въртящото се магнитно поле е винаги свързано със загуба на енергия във вид на допълнително електромагнитно излъчване , и тази загуба винаги се стреми да се компенсира със създаването на електрическо поле и ел.силови линии които да запълнят енергииния недостатък.

ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ГЕНЕРАТОР-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА
СВОБОДНАТА ЕТЕРНА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА

И така ние виждаме че за да изтеглим енергия от Високоенергетичния ВАКУМ-ЕТЕР и да я преобрразуваме например в електрическа ние трябва да използуваме връзката между Етера и материята, енергийното поле в случая електрическото или магнитното. Можем да сравним етерната енергия с един огромен язовир а нашият генератор-преобразовател е търбата която поставяме в низкото така че тази енергия да потече към нашия свят.
Има два основни метода за преобразуване на етерната енергия на електричното и магнитното поле в електрическа.
1. Първият е като частично копираме процесите в атома и връзката между елементарните частици и ВАКУМ-ЕТЕРА. Например електрически зареден метален диск или свера и проводник около тях. Когато завъртим диска(сферата) с някаква скорост , в проводника ще се генерира ел.ток. При това няма да има реакция срещу силата която ние използваме за въртене,защото вливащата се от етера енергия ще компенсира всяка реакция а при достатъчно голяма скорост диска ще влезе в резонанс с етера така че за сметка на етера ще продължи да увеличава скороста си.
2. Вторият начин за получаване на електрическа енергия от Вакум-етера е създаване на променливо електрическо или магнитно поле като най-широко разпространеният начин(движение на проводник в магнитно поле) , познатите ни ел.генератори са най-неефективният метод( поради закона на Ленц, реакцията, действие-противодействие). Правилната насока за пълноценно преобразуване на етерната енергия чрез променливо магнитно или електрично поле, е полето да се пропуска в ключов режим (с минимална енргия за това) , с определена честота към преобразователя (индукционна бобина, или плочи на кондензатор).
Основен схема в това направление с електромагнитен генератор представлява неподвижни един спрямо друг постоянен магнит и генераторна бобина като между тях периодично с определена честота се прекарва феритна пластина с дебелина около 1-2 см. По този начин се променя магнитната проницаемост на средата между бобината и магнита и така се създава променливо по интензитет магнитно поле в бобината което от своя страна индуцира ел.ток в нея. Реакция между движещата се пластина спрямо бобината и магнита липсва. При добро разбиране на закона на Ленц и запознаване с взаимодействията в тази система добрият изследовател ще установи и разбере защо при включване на товар върху бобината или при късо съединение пластината има тенденция да ускорява скороста си и може да се изключи от първоначалния задвижващ ел.мотор. Такъв генератор-алтернатор може да се направи и в двутактов режим, като тук илагам само принципа. Съществува също и неработещ вариант и неправилно интерпретиране на този принцип поради което някой са претърпели провал в създаването на такъв генератор.
Основна схема при електростатичен генератор-преобразувател на енергията на полето е електрически кондензатор свързан към товар. Електрическия ток се генерира посредством периодично прокарване между плочите на кондензатора на сегнето-диелектрик(предварително зареден и поляризиран) или на плочите на друг кондензатор с по малък капацитет от първия(свързания към товара). Съществуват и други подобни схемни решения , които при добро конструктивно изпълнение ще генерират повече енергия от вложената за създаване на ключов режим на полето.


СЛЕДВАТ СХЕМИ И ОПИСАНИЯ НА ПРИНЦИПИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕЩ ГЕНЕРАТОР-ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, КОИТО ВСЕКИ СРЕДЕН ТЕХНИК И ШЛОСЕР ДА МОЖЕ ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕ УСПЕШНО.

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(първа схема)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(втора схема)

ПРИНЦИПНИ СХЕМИ НА МАГНИТНИ ГЕНЕРАТОРИ НА ЕТЕРНА ЕНЕРГИЯ БЕЗ РЕАКЦИЯ СПРЯМО ДВИЖЕЩИТЕ СЕ ЧАСТИ(трета част)

ПРИНЦИПНИ СХЕМИ НА МАГНИТНИ ГЕНЕРАТОРИ - АЛТЕРНАТОРИ БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА С КПД НАД 100% (четвърта част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(пета част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(принципи)(шеста част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(седма част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(осма част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(девета част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(десета част)

МАГНИТЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100% БЕЗ РЕАКЦИЯ НА РОТОРА(единадесета част)

НЕРАБОТЕЩИЯТ ВАРИАНТ

ПРИНЦИПНИ СХЕМИ НА КОНДЕНЗАТОРЕН ГЕНЕРАТОР НА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ С КПД НАД 100%(първа част)

КОНДЕНЗАТОРЕН АЛТЕРНАТИВЕН ГЕНЕРАТОР - С КПД НАД 100%(втора част)

КОНДЕНЗАТОРЕН ГЕНЕРАТОР-АЛТЕРНАТОР С КПД НАД 100%(трета част)

СХЕМИ НА МАГНИТНИ ГЕНЕРАТОРИ - АЛТЕРНАТОРИ НА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ 16-ЧАСТ(предстои въвеждане)

ВРЪЩАНЕ КЪМ ГЛАВНАТА СТРАНИЦА

ФОРУМЪТ - или КНИГА ЗА ГОСТИ(вашите мнения)

моята пощенска кутия - пишете ми

Hosted by uCoz